نقش مدرسه درتربیت کودک
29 بازدید
مقطع: سطح 3
نقش: راهنما
دانشگاه: حوزه علمیه قم
نام استاد/نام دانشجو : رضا نریمیسائی
جامعه‌ی دینی نیاز به تربیت دینی دارد تا افراد در آن استعدادهایشان را شکوفا سازند حال در این جامعه، برخی نهاد ها و سازمان ها نسبت به سایر نهاد ها موقعیت ویژه تری دارند و اهتمام به آنها می تواند رافع بسیاری از معضلات باشد. یکی از این نهاد ها مدرسه است. چرا که شیوه‌ی تربیتی مدرسه بر شخصیت دانش آموزان در همه‌ی ابعاد اعتقادی، عبادی و اخلاقی با توجه به ابعاد وجودی انسان بسیار مؤثر است و می‌تواند فعالیت خود را در این زمینه در جهت مثبت و یا منفی به انجام برساند. بنابراین ضروری به نظر می‌رسد که چگونگی تربیت دینی در مدرسه و آسیب‌های احتمالی آن و همه‌ی عوامل مؤثر بر تربیت در مدرسه و خارج از آن مورد بررسی علمی قرار گیرد و به عنوان یک الگوی عملی در اختیار مربیان گذاشته شود تا در نتیجه آن نسلی دیندار و مومن و پرتلاش در تمامی عرصه های فردی و اجتماعی داشته باشیم. امید است این تحقیق بتواند گامی هر چند کوچک در این زمینه به شمار آید. طرح این رساله در حال بررسی است