امتیازات مسجد نسبت به سایر مراکز فرهنگی از نظر اخلاقی و تربیتی
51 بازدید
مقطع: سطح 3
نقش: راهنما
نام استاد/نام دانشجو : جناب حجه السلام ...آقای عبدالرسول اسعدی
در این رساله پیرامون نقش و کارکرد مسجد از نظر فرهنگی و اجتماعی در طول تاریخ اسلام بحث و بررسی صورت گرفته ودر مقام مقایسه، تفاوت و امتیاز آن نسبت به دیگر مراکز فرهنگی روشن گردیده است.