نقش ماهواره و شبکه های اجتماعی در رفتار انسان و راهکارهای مصون سازی جامعه از آثار مخرب آن
53 بازدید
مقطع: سطح 3
نقش: راهنما
نام استاد/نام دانشجو : جناب حجه السلام ...سید ابوالفضل حسینی راد
این رساله با هدف بررسی نقش ماهواره در زندگی مردم در دوران کنونی در حال نگارش می باشد