حقیقت ایمان و آثار آن در اندیشه شهید مطهری
55 بازدید
مقطع: سطح 3
نقش: راهنما
نام استاد/نام دانشجو : جناب حجه السلام ...نصرت امیدی
پیرامون ایمان و واقعیت های آن آثار زیادی وجود دارد . در این بین اندیشمند فرزانه استاد شهید آیه الله مطهری پیرامون حقیق ایمان بیان های ارزنده ای دارند که این رساله با هدف تحقیق پیرامون آن در حال نگارش است.