نقش و کارکردهای نماز در کم کردن ناهنجاری های اخلاقی
54 بازدید
مقطع: سطح 3
نقش: مشاور
نام استاد/نام دانشجو : جناب حجه السلام ...مهدی کیانی
این رساله با هدف تبیین نقش تربیتی نماز در حال نگارش است.