بررسی مقایسه ای جامع السعادات و معراج السعاده در اخلاق اسلامی( استخراج شباهت ها و تفاوت ها)
54 بازدید
مقطع: سطح 3
نقش: راهنما
نام استاد/نام دانشجو : جناب حجه السلام ...نریمان صادقی
در این رساله دو اثر اخلاقی که حدود دویست سال قبل توسط فاضلین نراقیین نوشته شده اند. مورد بحث و بررسی قرار می گیرد