شادی و نشاط در مدارس علمیه
64 بازدید
مقطع: فوق لیسانس
نقش: مشاور
دانشگاه: حوزه علمیه قم
نام استاد/نام دانشجو : جناب حجه الاسلام ....آقای بابای پور
در این رساله راه هاو شیوه های ایجاد نشاط روحی و جسمی در طلاب علوم دینی برای افزایش رشد علمی و تحصیلی مورد بررسی قرار می گیرد.