ویژگی های درس اخلاق موثر
50 بازدید
مقطع: فوق لیسانس
نقش: مشاور
دانشگاه: حوزه علمیه قم
نام استاد/نام دانشجو : حجه الاسلام ...آقای مهدی ایمانی
این رساله به دنبال ارائه ویژگیهای درس اخلاق موثر است. که در ضمن آن به ارائه راهکارها نیز پرداخته می شود.