راهکارهای اجرایی نمودن انضباط معنوی در ناجا
37 بازدید
مقطع: فوق لیسانس
نقش: مشاور
دانشگاه: حوزه علمیه قم
نام استاد/نام دانشجو : حجه الاسلام ...حاجت منصوری
طرح نامه رساله سطح سه بنام (راهکارهای اجرایی نمودن انضباط معنوی در نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران) که در مدارج علمی حوزه علمیه قم بتصویب رسیده توسط جناب حجه الاسلام اقای حاجت منصوری در حال نگارش می باشد و این جانب مشاوره علمی این رساله را بعهده دارم که این رساله در حال نگارش می باشد .