راه روشنایی
61 بازدید
محل ارائه: شبکه نور (سیمای استانی مرکزقم)
نوع اثر: برنامه تلویزیونی
کشور محل پخش: ایران
زبان : فارسی
زبان : فارسی
به مناسب آغاز دهه اول محرم شب اول محرم سال 1393 به صورت پخش زنده پیرامون نقشخانواده در گسترش و نهادیه شدن ارزش ها در جامعه.